:: informacje ogólne


Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach został oddany do użytkowania 31 sierpnia 1960 r., a pierwsza wzmianka o projekcie i konieczności budowy domu w Wadowicach ukazała się w piśmie nr PS.I - 15/29/56 Wydziału Rent i Pomocy Społecznej Prezydium WRN w Krakowie z dnia 29 listopada 1956 r., skierowanym do Prezydium MRN w Wadowicach.

Zgodnie z założeniem projektowym Dom (wówczas Dom Rencistów) wybudowany został na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, opracowanej dla innego przeznaczenia domu i adaptowanej dla potrzeb Domu w Wadowicach. W nowo otwartym domu znalazło opiekę 100 mieszkańców, a pierwsi z nich zaczęli przybywać od dnia 24 listopada 1960 r.

Od początku 1991 roku Dom Pomocy Społecznej rozpoczął nową kartę w swej bogatej historii. Na podstawie Zarządzenia nr 6/90 Dyrektora WZPS w Bielsku Białej z dnia 20.12.1990 r. został wyłączony spod ZOZ w Wadowicach i przeszedł pod WZPS w Bielsku Białej. Nazwany wówczas został Państwowym Domem Rencistów, a od listopada 1991 r. nosi nazwę Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach.
Organizacja funkcjonowania DPS

W DPS obecnie funkcjonuje tylko forma pobytu stałego, zapewniająca opiekę osobom starszym. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwy dla osoby starającej się o pobyt w domu, natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje Starosta Powiatu Wadowickiego.


Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do dnia 31 marca każdego roku).


Na dzień dzisiejszy miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 4528,00 zł. (koszt ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 26 stycznia 2021r. pod poz. 1193). Skierowania do DPS wydawane są na czas nieokreślony a pobyt w DPS jest na zasadzie dobrowolności Dom jest otwarty, mieszkańcy mogą wychodzić i przychodzić o każdej porze dnia i nocy, z koniecznością zgłoszenia faktu opuszczenia domu na czas powyżej jednego dnia (nocleg poza DPS ). Społeczność Domu stanowią osoby starsze obojga płci. Średnia wieku powyżej 78 lat.

Wchwili obecnej posiadamy wolne miejsca w DPS.
Cel działalności DPS w Wadowicach.

Dom jest przeznaczony dla osób starszych. Celem działalności DPS jest zaspokojenie potrzeb opiekuńczych, bytowych, społecznych, zdrowotnych i religijnych jego mieszkańców, w sposób i w stopniu umożliwiającym im godne życie. Zagadnienie psychiki wieku starczego jest tak samo ważne jak zagadnienie zdrowia fizycznego. Psychika wieku starczego ma swoje specyficzne cechy. Zależy ona w dużym stopniu od warunków i środowiska w jakim człowiek się znajduje. Wśród wielu czynników, które zmieniają psychikę człowieka starszego należy wymienić: wyłączenie z pracy zawodowej, utratę autorytetu, poczucie bezczynności, poczucie bezużyteczności, poczucie izolacji, często brak rodziny, troska o byt i lęk przed bezradnością. Ideałem jest doprowadzenie do sytuacji, gdy wytworzy się więź emocjonalna łącząca wszystkich mieszkańców Domu. Wszyscy winni identyfikować się z Domem.

Powrót do strony głównej
"Bóg jest radością.
Dlatego przed swój dom wystawił słońce."

Franciszek z Asyżu