::Projekt grantowy: Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 ..
Nasz Dom realizuje grant pn."RAZEM - dla bezpieczeństwa Mieszkańców" – wsparcie kadry Domu Pomocy Społecznej ul. Parkowa 1 w związku z trwającą pandemią COVID-19" w ramach projektu Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Cel grantu: organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez: przyznanie nagród dla 51 pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) , przez okres do 3 miesięcy, zatrudnienie 3 dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) na okres do 3 miesięcy oraz dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu tj. 67 osób.


Wartość grantu wynosi: 240 037,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 01.08.2020r do 30.11.2020r.


Planowane efekty: odpowiednia do potrzeb opieka nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez wsparciee w postaci nagród za okres 3 miesięcy 51 pracowników, zatrudnienie 3 dodtkowych opiekunow na okres 3 miesięcy, wykonanie testów (po 2 dla każdego pracownika) dotyczących zakażenia wirusem dla personelu - 67 osób.

Powrót do strony głównej"Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką życia."

Jean-Paul Sartre